Don’t Worry ‘Bout Me
Choreografie : George de Baat (Aug. 2015)
Soort dans : 4 muurs linedans
Niveau : Beginner

Tellen : 32

Intro: 16 tellen

Home
Muziek : Don’t Worry ‘Bout Me

Artiest : Randy Travis

Dansvideo
Openen als
PDF bestand
Bron : www.countrylinedanceede.nl

 

SIDE,CROSS BEHIND,SIDE, CROSS,
SIDE, RECOVER, CROSS BEHIND,
SIDE, CROSS, SIDE

1 LV stap opzij
2 RV stap gekruist achter LV
& LV stap opzij
3 RV stap gekruist voor LV
4 LV stap opzij
5 RV gewicht terug
6 LV stap gekruist achter RV
& RV stap opzij
7 LV stap gekruist voor RV
8 RV stap opzij

ROCK FWD, RECOVER,
½ SHUFFLE TURN L, ½ SHUFFLE TURN L,
ROCK BACK, RECOVER

1 LV rock naar voor
2 RV gewicht terug
3 LV draai ¼ linksom, stap opzij
& RV zet naast
4 LV draai ¼ linksom, stap voor
5 RV draai ¼ linksom, stap opzij
& LV zet naast
6 RV draai ¼ linksom, stap achter
7 LV rock naar achter
8 RV gewicht terug

1/4 TURN R, ¼ TURN R,
CROSS SHUFFLE, SIDE, HOLD,
TOGETHER, SIDE, TOUCH

1 LV draai ¼ rechtsom, stap achter
2 RV draai ¼ rechtsom, stap opzij
3 LV stap gekruist voor RV
& RV stap opzij
4 LV stap gekruist voor RV
5 RV stap opzij
6 rust
& LV zet naast
7 RV stap opzij
8 LV tik naast RV

CROSS, POINT, CROSS, POINT,
JAZZ BOX ¼ L

1 LV stap gekruist voor RV
2 RV tik opzij
3 RV stap gekruist voor LV
4 LV tik opzij
5 LV stap gekruist voor RV
6 RV draai ¼ linksom, stap achter [3]
7 LV stap opzij
8 RV zet naast
Begin opnieuw