Breakin' It
Choreograaf : John Warnars (April 2013)
Soort dans : 2 muurs linedans
Niveau : Intermediate

Tellen : 32

Intro: 16 tellen

Home
Muziek :
Breakin' It

Artiest : Mindy McCready

Tempo : 77 BPM

Video  
Openen als
PDF bestand

 

L SIDE STEP, ½ DIAMOND (back & front),
R LOCK STEP BACK, L ROCK BACK,
RECOVER, ¼ TURN R;

1 LV stap naar links opzij
2 RV stap met 1/8 draai rechtsom achter (1:30)
& LV stap naar achter
3 RV stap met 1/8 draai rechtsom opzij (3)
4 LV stap met 1/8 draai rechtsom voor (4:30)
& RV stap naar voor
5 LV stap met 1/8 draai rechtsom links opzij (6)
6 RV stap naar achter
& LV stap gekruist voor RV (lock)
7 RV stap naar achter
8 LV stap\rock naar achter
& RV gewicht terug op RV
1 LV stap met ¼ draai rechtsom opzij (9)

R CROSS BEHIND, L SIDE STEP, R CROSS ROCK,
RECOVER, R SIDE STEP, L CROSS STEP,
¼ TURN L (back), ½ TURN L (fwds),
½ RUMBA BOX R;

2 RV stap gekruist achter LV
& LV stap naar links opzij
3 RV stap\rock gekruist over LV
4 LV gewicht terug op LV
& RV stap naar rechts opzij
5 LV stap gekruist over RV
6 RV stap met ¼ draai linksom achter (6)
7 LV stap met ½ draai linksom voor (12)
8 RV stap naar rechts opzij
& LV stap\sluit naast RV
1 RV stap naar achter

L SIDE SHUFFLE, CROSS ROCK BACK,
RECOVER, ¼ TURN L STEP BACK,
½ (sweep) SAILOR TURN L, STEP (fwd),
¼ TURN L & R CROSS STEP;

2 LV stap naar links opzij
& RV stap\sluit naast LV
3 LV stap naar links opzij
4 RV stap\rock gekruist achter LV
& LV gewicht terug op LV
5 RV stap met ¼ draai linksom achter (9)
6 LV sweep met ½ draai linksom voor (3)
& RV stap\sluit naast LV
7 LV stap naar voor
8 RV stap naar voor
& LV+RV maak een ¼ draai linksom (12)
1 RV stap gekruist over LV

L SIDE STEP, ¼ TURN R (close), STEP (fwd),
R MAMBO STEP with 1/2 TURN R,
L PRESS (fwd), RECOVER,
(prepare for) ¼ TURN L SIDE SHUFFLE;

2 LV stap naar links opzij
& RV stap met ¼ draai rechtsom naast LV (3)
3 LV stap met naar voor
4 RV stap\rock naar voor
& LV gewicht terug op LV
5 RV stap met ½ draai rechtsom voor (9)
6 LV stap\duw naar voor (Press or Lunge)
7 RV gewicht terug op RV
8 LV stap met ¼ draai linksom opzij (6)
& RV stap\sluit naast LV
1 LV begin opnieuw (stap naar links opzij)